Z głową w lodówce

Regulamin

Regulamin „Z głową w lodówce” 

Niniejszy regulamin określa sposób i warunki działania Usługodawcy Jolanty Hildebrandt, prowadzącej działalność nierejestrowaną, oraz stanowi nieodłączny element oferty. Zaakceptowanie tego regulaminu jest warunkiem koniecznym, aby skorzystać z oferty zamieszczonej na stronie: www.zglowawlodowce.pl, tj. pakietów wsparcia oraz wiedzy merytorycznej związanej ze zmianą nawyków żywieniowych i rozwoju osobistego.   

Definicje

 1. Usługodawca – podmiot, który prowadzi Serwis pod adresem https://www.zglowawlodowce.pl/ oraz oferuje produkty i usługi, w tym produkty elektroniczne. Usługodawcą jest Jolanta Hildebrandt, prowadząca działalność nierejestrowaną, pod adresem ul. Księżycowa 44, 80-297 Banino. Adres e-mail: kontakt@zglowawlodowce.pl.   
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę kupna-sprzedaży, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 3. Oferta– oferta usług i produktów dostępnych na stronie internetowej, pod adresem https://www.zglowawlodowce.pl/ 
 4. Regulamin – niniejszy regulamin opisujący zasady i procedurę korzystania z usług online na stronie internetowej https://www.zglowawlodowce.pl/  
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 
 6. Użytkownik – podmiot, który korzysta z Serwisu. / podmiot, który korzysta z Serwisu. 
 7. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem https://www.zglowawlodowce.pl/  

Postanowienia ogólne

Serwis www.zglowawlodowce.pl, to serwis internetowy skierowany do osób, które chcą skorzystać z autorskiego programu mentoringowego „Przywracanie równowagi na talerzu” oraz potrzebują wsparcia w radzeniu sobie z przeszkodami (trudnymi emocjami, myślami, pokusami lub lekkimi i średnimi  kryzysami). 

 1. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z poszczególnych funkcjonalności Serwisu, w tym skorzystania z Oferty. 
 2. Użytkownik ma dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem podstrony „Regulamin” zamieszczonej na stronie głównej Serwisu.  
 3. Ceny widoczne w Ofercie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.  W przypadku oferowanych w Serwisie pakietów wsparcia cena skorzystania z nich jest ustalana indywidualnie, po konsultacji z Usługodawcą, w zależności od zakresu wsparcia. 

Zakres świadczonych usług 

Za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika następujące usługi drogą elektroniczną: 

 1. Formularz kontaktowy – usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikom łatwego kontaktu z Usługodawcą.  
 2. Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z działalnością Serwisu. 
 3. Oferta handlowa – usługa polegająca na oferowaniu Użytkownikom, Konsumentom oraz klientom biznesowym pakietów wsparcia. 
 4. Komentarze – usługa polegająca na komentowaniu i dyskutowaniu pod artykułami eksperckimi publikowanymi w Serwisie. 
 5. Dostarczanie treści eksperckich – usługa polegająca na dostarczaniu eksperckiej wiedzy poprzez artykuły publikowane w Serwisie oraz umieszczony w nim podcast. 

Usługa formularza kontaktowego

 1. W Serwisie dostępna jest usługa formularza kontaktowego, w celu umożliwienia Użytkownikom łatwego kontaktu z Usługodawcą.  
 2. Wysłanie wiadomości do Usługodawcy poprzez formularz wymaga podania imienia Użytkownika oraz jego adresu e-mail.  
 3. Jest to usługa nieodpłatna i nieograniczona czasowo. 

Newsletter

 1. Usługodawca oferuje również usługę Newsletteru w celu bieżącego informowania o swoich działaniach, nowych treściach, produktach oraz innych wartościowych materiałach. 
 2. Newsletter wysyłany jest wyłącznie zapisanym Użytkownikom. 
 3. Zapis do newsletteru odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newsletteru. W tym celu niezbędne jest podanie imienia oraz adresu e-mail. 
 4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletteru, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newsletteru lub przesyłając stosowne żądanie do Usługodawcy.  
 5. Newsletter jest usługą nieodpłatną. 

Treści eksperckie oraz komentarze

 1. Usługodawca w ramach Serwisu oferuje bezpłatny dostęp do treści eksperckich, artykułów, wywiadów, podcastów i innych treści związanych z działalnością Usługodawcy. 
 2. Pod artykułami Użytkownicy mogą dodawać swoje komentarze i wyrażać opinie.  
 3. W celu dodania komentarza należy podać swoje imię oraz adres e-mail. Opcjonalnie adres witryny internetowej.  
 4. Usługodawca akceptuje komentarze, przez co komentarze o niewłaściwej treści nie pojawią się pod artykułem. 
 5. Zabronione jest dodawanie komentarzy, które łamałyby obowiązujące prawo, w tym prawo autorskie, prawo cywilne oraz karne 
 6. Usługodawca zastrzega, że w razie dodania przez Użytkownika komentarza, który naruszałby zasady obowiązującego prawa, w tym nawoływał do nienawiści, podżegał do przestępstwa, dyskryminował, obrażał, zniesławiał, itp., Usługodawca ma obowiązek zgłoszenia takiego komentarza właściwym organom ścigania. 

Zwroty i odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, licząc od dnia otrzymania przesyłki. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Skorzystanie z formularza o odstąpieniu od umowy nie jest obowiązkowe. 
 2. W przypadku przesłania oświadczenia drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 
 3. Użytkownikowi, który nabywa w Sklepie produkt elektroniczny, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w §9 ust. 1 niniejszego regulaminu, o czym zostaje poinformowany w momencie zakupu. Jest to zgodne z art. 38 ustawy o Prawach konsumenta.  
 4. Zakup produktów cyfrowych możliwy jest wyłącznie po zrzeczeniu się prawa odstąpienia od umowy.  

Reklamacje

Użytkownikowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji na funkcjonowanie każdej z usług dostępnych w Serwisie. Wszystkie reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@zglowawlodowce.pl. 

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest: 
 2. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką internetową Firefox, Chrome, Microsoft Edge lub inną, 
 3. w przypadku niektórych usług posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), 
 4. zainstalowany program do odczytu plików pdf, np. Adobe Reader, 
 5. Użytkownik może korzystać z udostępnionych funkcji Serwisu w sposób zgodny 
  z regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu oraz innych Użytkowników. 
 6. Usługodawca zapewnia środki techniczne, służące zapobieganiu pozyskiwaniu, modyfikacji lub zniekształceniu danych osobowych i informacji przez Użytkowników oraz przez nieuprawnione osoby trzecie. 
 7. Usługodawca stosuje protokół SSL w celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych. 
 8. Usługodawca dokonuje aktualizacji Serwisu i niezbędnych zmian w najszybszym możliwym terminie oraz w sposób najmniej uciążliwy dla Użytkowników. 

Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie treści w Serwisie objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Usługodawcy. 
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1, mogę skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenie roszczeń 

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 
 2. Spory wynikłe z realizacji Umowy rozwiązywane będą w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Usługodawca może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ lub w razie braku zainteresowania Konsumenta polubownym rozwiązaniem sporu, spory będą rozwiązywane na mocy prawa cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego. 

Dane osobowe i pliki Cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca, który podejmuje niezbędne środki w celu ich ochrony. 
 2. Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.), oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.). 
 3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies zawarte zostały w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej: https://www.zglowawlodowce.pl/ 

Postanowienia końcowe

 1. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz o świadczenie usług cyfrowych zawierane są na odległość w języku polskim. 
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn m.in. zmiany przepisów prawa. O każdej zmianie Usługodawca informuje Użytkowników w Serwisie. 
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

Załącznik do regulaminu 

 

FORMULARZ ZWROTU TOWARU 

 

NUMER ZAMÓWIENIA: …………………………                          DATA ZAMÓWIENIA: …………………………………  

NUMER FAKTURY/PARAGONU: …………………………………………………………………………………………………….  

IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRES: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

TELEFON: …………………………………………….                          EMAIL: …………………………………………………….  

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy: (zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta) nazwa Banku: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Numer rachunku: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Oznaczenie zwracanego towaru: ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.  

 

………………………………………………………………………… 

(czytelny podpis Klienta) 

 

Pobierz bezpłatny eBook

5 kroków do jedzenia z głową!